RAJD TOUR DE MOTO

 

Zapraszamy Was na wyjątkowy rajd Tour de Moto, skierowany do wszystkich motocyklistów, którzy chcą wspólnie przeżyć fajną przygodę. Rajd otwieramy dla wszystkich jednośladów – bez względu na markę czy moc silnika – gdyż nie jest to wyścig. To wspólny przejazd w doborowym gronie, okazja do zwiedzenia nowych miejsc, podziwiania niezwykłych widoków i zawarcia nowych znajomości. Każdy z rajdów odbywa się według precyzyjnie opracowanej trasy, składającej się z odcinków specjalnych i stacji kontrolnych, na których można zdobywać punkty. Każdy z uczestników otrzymuje od nas ekskluzywny zestaw startowy oraz zastrzyk pozytywnej energii. Profesjonalnie przygotowany roadbook umożliwi każdemu uczestnikowi zapoznanie się z najważniejszymi punktami trasy – takimi jak stacje benzynowe, restauracje czy punkty widokowe. Na zakończenie rajdu organizujemy wspólne piknikowanie, połączone z licznymi atrakcjami artystycznymi, podczas którego zaczynamy planować kolejne trasy Tour de Moto.

slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
 

TEGOROCZNA EDYCJA OKIEM KAMERY

 
 

 

promoHotel

 

PRZYJMIJ WYZWANIE

 
Aby przeżyć z nami tą przygodę wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 

PARTNERZY

 
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
 

Regulamin

 


§1

Organizatorem imprezy sportowo-turystycznej „TOUR DE MOTO”, zwanej dalej „Rajdem” jest:

Umami Sushi Tomasz Czypionka
ul. Sciegiennego 45
40-114 Katowice
NIP 9542520700
REGON 241203452

zwany dalej Organizatorem

§2

Rajd TOUR DE MOTO ma formę rajdu o charakterze turystycznego przejazdu po wyznaczonej trasie. Klasyfikacja Rajdu jest niezależna od osiągniętego czasu, ale od precyzji przejazdu. Przejazd po wyznaczonej trasie musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Na trasie przejazdu Organizator przygotował dla uczestników punkty kontrolne, gdzie przewidziane zostały zadania do wykonania oraz miejscami do odnalezienia. Rajd skierowany jest do motocyklistów. Mogą w nim wziąć udział tylko pojazdy typu: motocykl lub skuter, niezależnie od wieku, typu i pojemności. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do Rajdu innych pojazdów

§3

 1. Osobą specjalnie wyznaczoną przez Organizatora w celu organizacji, koordynacji i przeprowadzenia Rajdu jest KIEROWNIK RAJDU. Rajd przeprowadzony jest wspólnie z wolontariuszami, uczestnikami, sponsorami, partnerami oraz innymi niezbędnymi osobami lub służbami.
 2. Kierownik Rajdu pełni rolę sędziego, w związku z czym do Kierownika rajdu należy podejmowanie decyzji w sprawach spornych dotyczących punktacji w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych zadaniach na punktach kontrolnych. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Kierownika Rajdu dotyczące uczestników i klasyfikacji są ostateczne, tj. nie przysługuje od nich odwołanie.

§4

 1. Uczestnikiem Rajdu, zwanym dalej „Zawodnikiem”, może być każda osoba, która w dniu zgłoszenia się do Rajdu ma ukończone 18 lat. W ramach uczestnictwa w rajdzie można być Zawodnikiem na dwa sposoby:
  • jako Zawodnik-Kierowca
  • jako Zawodnik-Pasażer
 2. Zawodnik-Kierowca musi posiadać ważne Prawo Jazdy z właściwą kategorią dla zgłoszonego do Rajdu pojazdu.
 3. Za bezpieczeństwo Zawodnika-Pasażera odpowiada kierujący jego pojazdem Zawodnik-Kierowca.
 4. Tytuł Zawodnika-Pasażera przysługuje jedynie tej osobie, która dokonała odpowiedniej rejestracji i wpłaciła określone przez Organizatora wpisowe. Osoba, która porusza się z Zawodnikiem-Kierowcą, a nie dokonała rejestracji i nie opłaciła wpisowego, nie jest Zawodnikiem Rajdu, a zatem nie przysługuje jej pakiet startowy i nie ma dostępu do żadnych atrakcji Rajdu przewidzianych przez Organizatora, w tym m.in. możliwość uczestniczenia w evencie na mecie oraz otrzymanie medalu.

§5

 1. Aby uczestniczyć w Rajdzie i otrzymać status Zawodnika, w tym Zawodnika-Kierowcy i Zawodnika-Pasażera, należy:
  • Zarejestrować swój udział w Rajdzie – za pośrednictwem formularza znajdującego się na oficjalnej stronie internetowej Rajdu (www.tourdemoto.com) i mediach społecznościowych Organizatora (www.facebook.com/tourdemoto) lub osobiście w biurze zawodów (w miarę dostępnych miejsc) w dniu imprezy.
  • Uiścić wpisowe w wysokości określonej przez Organizatora. Wszelkie niezbędne dane dotyczące opłat będą opublikowane na stronie internetowej Rajdu www.tourdemoto.com.
  • Posiadać podpisany identyfikator wraz z numerem startowym przyklejonym do pojazdu, który został zgłoszony do udziału w Rajdzie.
 2. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§6

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złego stanu technicznego zgłoszonych do Rajdu pojazdów.
 2. Zawodnicy biorący udział w Rajdzie są zobowiązani do uprzedniego zadbania o stan techniczny swoich pojazdów. Z pojazdu nie mogą wyciekać płyny, opony pojazdu muszą posiadać odpowiednią wysokość bieżnika oraz stosowną homologację. Elementy pojazdu oraz jego stan ogólny nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Rajdu.
 3. Pojazdy Zawodników, którzy biorą udział w Rajdzie, muszą posiadać:
  • aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ważne w czasie trwania Rajdu,
  • aktualny przegląd techniczny ważny w czasie trwania Rajdu,
 4. W przypadku stwierdzenia niedostosowania się do powyższych wymogów opisanych w p.1-3 §6 Organizator wezwie Zawodnika do naprawy pojazdu i uzupełnienia braków. W razie braku możliwości usunięcia przeciwskazań do uczestniczenia w Rajdzie Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany i skreślony z listy uczestników.
 5. Każdy Zawodnik-Kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie i okazania na żądanie Organizatora, Kierownika rajdu oraz osób przez Organizatora wskazanych, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do jazdy (w tym m.in. prawo jazdy, aktualny przegląd techniczny pojazdu oraz ubezpieczenie OC). Zawodnik-Kierowca nieposiadający odpowiednich dokumentów zostanie zdyskwalifikowany i skreślony z listy uczestników Rajdu.
 6. W przypadku dyskwalifikacji i skreślenia z listy uczestników Rajdu, zdyskwalifikowanemu nie przysługuje zwrot wpisowego.

§7

Podczas Rajdu każdy Zawodnik musi obowiązkowo posiadać odpowiednie wyposażenie:

 • kask motocyklowy posiadający odpowiedni atest oraz homologację
 •  podpisany identyfikator wraz z numerem startowym przyklejonym do pojazdu

§8

 1. Wszyscy Zawodnicy, zarówno Kierowcy jak i Pasażerowie w trakcie całego trwania przejazdu (tj. od startu do mety) nie mogą spożywać ani znajdować się pod wpływem alkoholu, ani innych substancji psychoaktywnych.
 2. Nieprzestrzeganie p. 1 §8 grozi dyskwalifikacją i skreśleniem z listy uczestników Rajdu. Zdyskwalifikowanym z tego powodu Zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.

§9

 1. Rajd rozgrywany jest na specjalnie przygotowanej trasie, która składa się wyłącznie z odcinków asfaltowych, na której wyznaczone zostały odcinki specjalne i stacji kontrolne. Całość trasy, odcinki specjalne i stacje kontrolne są umieszczone w roadbooku, który każdy Zawodnik otrzymuje przed startem.
 2. Wyznaczoną trasę należy przejechać w wyznaczonym w roadbooku kierunku i kolejności.
 3. Podczas całego Rajdu i na każdym etapie trasy Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz stosować się do obowiązujących na danym terenie ograniczeń dopuszczalnej prędkości – Rajd nie jest wyścigiem, w którym zwycięstwo zależy od czasu przyjazdu na metę.
 4. Zawodnicy są wypuszczani ze startu przez wyznaczoną przez Organizatora osobę, wedle wskazówek wydanych przez Kierownika Rajdu.
 5. Zawodnicy na trasie przejazdu mogą poruszać się samodzielnie lub w grupach składających się z maksymalnie czterech pojazdów.
 6. Zawodnicy muszą dojechać do mety w określonym przez Organizatora czasie. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w przewidzianym czasie mogą zostać zdyskwalifikowani.

§10

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania dowolnego punktu kontrolnego, zadania lub próby na trasie rajdu. W takim przypadku punkty przyznane za zadania lub odnalezienie punktu kontrolnego zostaną anulowane.

§11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy, odcinków specjalnych, punktów kontrolnych i zadań na trasie w dowolnym momencie trwania Rajdu.

§12

Za prawidłowy przejazd trasy Rajdu, odcinków specjalnych, punktów kontrolnych i zadań przewidziane są nagrody specjalne.

§13

 1. Dyskwalifikacja i skreślenie z listy Zawodników wyklucza możliwość otrzymania nagrody i udziału w evencie zorganizowanym na koniec Rajdu. Dyskwalifikacja wiąże się również z utratą wpłaconego wpisowego.
 2. Odwołania od nałożonej dyskwalifikacji można składać do Kierownika Rajdu.
 3. Decyzje o dyskwalifikacji podejmuje Kierownik Rajdu oraz inne wyznaczone przez Organizatora osoby.
 4. Każdy Zawodnik Rajdu może zgłosić Kierownikowi Rajdu wniosek o dyskwalifikację innego Zawodnika.

§14

Każdy Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje od Organizatora zestaw startowy.

§15

 1. Zawodnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba zainteresowana udziałem w Rajdzie, przed dokonaniem rejestracji, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Zawodnika na zwarcie z nim umowy o uczestnictwie w Rajdzie.

§16

 1. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, w tym m.in. Kierownik Rajdu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie Rajdu, a także podczas eventu na koniec Rajdu.
 2. Zawodnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.
 3. Zawodnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora i osób z nim współpracujących, w związku wypadkiem lub szkodą związaną z udziałem w Rajdzie.
 4. Każdy Zawodnik, poprzez uczestnictwo w Rajdzie, zrzeka się możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora i osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.

§17

W związku z obowiązującymi ograniczeniami w zakresie profilaktyki i ograniczeń związanych z COVID-19 podczas przejazdu na trasie Rajdu oraz evencie pod koniec Rajdu obowiązują obostrzenia oraz zasady bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Zawodnikom. Są to przede wszystkim: nakaz dezynfekcji rąk podczas postojów oraz obowiązek zachowywania minimum 1,5 metrowych odstępów. Jeśli zachowanie odstępu podczas postoju nie jest możliwe należy w prawidłowy sposób zasłaniać usta oraz nos.

§18

 1. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w postaci zdjęć oraz filmów, powstałych podczas Rajdu, które mogą być wykorzystane przez Organizatora do promocji Rajdu na jego stronach internetowych i mediach społecznościowych
 2. Zawodnik ma prawo odmówić wykorzystania jego wizerunku w celach promocyjnych przez Organizatora, lecz musi go o tym poinformować pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną do dnia rozpoczęcia imprezy.

§19

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu.
 2. O wszelkich zmianach Organizator będzie niezwłocznie informować Zawodników – poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe.

§20

Zabrania się rozpowszechniania, kopiowania i udostępniania osobom trzecim zapisu trasy rajdu, a także wszelkich treści umieszczonych w roadbooku bez zgody Organizatora, który posiada do niego wszelkie prawa materialne.

§21

Rajd nie jest imprezą masową w sensie prawnym. Jest imprezą zamkniętą tylko dla zaproszonych i zarejestrowanych osób.

-KONIEC-